Your browser does not support JavaScript!
分類
師資陣容

本系所目前有13位專任教師,89位兼任教師,其中具有博士學位者31人,教授11人,副教授21人, 助理教授36人,講師34人,另有組員3人。

[ 2017-08-16 ] 舞台動作
[ 2017-08-15 ] 鈴木教學法導論
[ 2017-08-15 ] 義大利文
[ 2017-08-15 ] 音樂研究方法
[ 2017-08-15 ] 論文寫作
[ 2017-03-20 ] 和聲學
[ 2015-09-02 ] 商業音樂主修
[ 2015-09-02 ] 流行音樂演唱技巧
[ 2014-08-04 ] 音樂基礎訓練
[ 2014-08-04 ] 音樂治療
[ 2014-08-04 ] 西洋音樂史1、2
[ 2013-11-29 ] 擊樂
[ 2013-11-29 ] 鋼琴
[ 2013-11-29 ] 對位法
[ 2013-11-29 ] 理論作曲